Pligt til bekæmpelse af kæmpebjørneklo                  

Byrådet har d. 4.oktober 2006 vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som gælder for alle grundejere i Århus Kommune, både private og offentlige. Indsatsplanen forpligter alle grundejere til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis den forekommer på deres ejendom.

Indsatsplanen og bekæmpelsespligten har hjemmel i bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (Plantedirektoratet, januar 2006 - BEK nr 17 af 13/01/2006). Bekendtgørelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at lave en samlet indsatsplan for både offentligt ejede arealer og private arealer og i kraft af denne indsatsplan pålægge alle ejere at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Bekæmpelse kan ske ved rodstikning, slåning, afskæring af blomsterstande, afgræsning, pløjning eller punktsprøjtning. Natur og Miljø anbefaler manuelle metoder, da de er mest skånsomme for , miljøet. Hvis man anvender glyphosat, skal sikkerheds- og miljømæssige forskrifter overholdes;

Bekæmpelsen skal medføre at den enkelte plante dør og skal udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv. Bekæmpelsen kan med fordel udføres i det tidlige forår (april) mens planten stadig er lille. Ved bekæmpelse skal man være opmærksom på de sikkerhedsmæssige forholdsregler på grund af plantens giftighed.

Bekæmpelsen skal kontrolleres og evt. gentages. Indsatsplanen Indeholder vejledende minimumsfrister for bekæmpelse.

Hvis en grundejer ikke overholder indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse, kan Århus Kommune påbyde den pågældende at foretage bekæmpelsen.

Alle borgere opfordres til at indberette forekomster af kæmpebjørneklo til Natur og Miljø, Århus Kommune på mailadressen nm@aarhus.dk eller på telefon 8940 2796.

Indsatsplanen kan læses på: http://www.aarhuskommune.dk/bjoerneklo. Her findes flere oplysninger om bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, bl.a. folderen "Kæmpebjørneklo - Vejledning i bekæmpelse", som også fås hos Borgerservice og på Biblioteket.